FAQ
Jaki jest terytorialny zakres realizacji projektu?
- Projekt swym zasięgiem obejmuje cały kraj, nie ma więc znaczenia, gdzie mieszka beneficjent. Ważne, aby było to terytorium RP.
Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach projektu?
- Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy zainteresowani założeniem firmy na bazie zgłoszonego do nas pomysłu. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest innowacyjność projektu, który nie może opierać się na technologiach przez pomysłodawcę (osobę fizyczną lub prawną) już wdrożonych i oferowanych na rynku.
Jak wygląda system wsparcia finansowego w ramach projektu?
- Przewidujemy wsparcie do kwoty 200.000 EUR, w kwocie mniejszej jak 50%, co oznacza, że wkład beneficjenta w przyszłe przedsięwzięcie powinien wynieść 50%+1 udział. W szczególnych przypadkach zakłada się znalezienie dodatkowego inwestora/inwestorów do spółki w celu uzupełnienia struktury kapitałowej.
Kiedy zaczyna się nabór wniosków i do kiedy jest prowadzony?
- Nie prowadzimy konkursu wniosków, nie przyznajemy punktów - zbieramy zgłoszenia od pomysłodawców i oceniamy wnioski, z którymi do nas przychodzą, pod kątem zgodności z naszym projektem oraz działaniem 3.1 POIG. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco.
Czy muszę dysponować wkładem przekraczającym 50% wartości inwestycji?
- Każdy beneficjent powinien zabezpieczyć wkład do przyszłej spółki w wartości przewyższającej wkład PNT Euro-Centrum (50%+1 udział sumy wkładu beneficjenta i PNT Euro-Centrum). W przypadku projektów, których wartość przekracza 400.000 EUR istnieje możliwość pozyskania dodatkowego inwestora, który zapewni dodatkowy wkład i obejmie część udziałów. Wkład beneficjenta może mieć charakter gotówkowy lub polegać również na wniesieniu aportu do spółki. Aportem może być wartość w postaci pomysłu, jeżeli ma on zdolność aportową np. patenty, prawa do patentu na wynalazek, know-how, technologie, wzory przemysłowe i inne prawa niematerialne. Nie ma natomiast możliwości przekazania do fazy preinkubacji pomysłu, w którym pomysłodawca nie zapewnia żadnego wkładu do przyszłej spółki.
Czy składając wniosek do projektu „Kapitał dla energii”, wykluczam swój udział w innych projektach z UE?
- Uczestnictwo w projekcie „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” nie wyklucza uczestnictwa beneficjenta w innych projektach unijnych. Wykluczona jest natomiast możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z innych źródeł unijnych dla działań objętych wsparciem w ramach projektu (zakaz podwójnego finansowania). To oznacza, że w zakresie objętym realizacją projektu, beneficjent nie może ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł. Analogicznie, niemożliwym jest uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” dla działań, na które beneficjent uzyskał dofinansowanie z innych źródeł.
Jakie koszty jestem zobowiązany ponieść w fazie preinkubacji mojego pomysłu?
- W fazie preinkubacji wszelkie koszty ponosi PNT Euro-Centrum jako beneficjent dofinansowania. W ramach udzielonego wsparcia finansowane są badania merytoryczne pomysłu, mające potwierdzić jego racjonalność oraz innowacyjność, badania patentowe (czystości patentowej, zdolności ochronnej, stanu techniki, zdolności patentowej), przygotowanie biznesplanu oraz analiz finansowych, a także wycena aportu wnoszonego do spółki. W fazie preinkubacji pomysłodawca ma do swojej dyspozycji także pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy, wykorzystywane na cele realizacji projektu, udostępnione przez PNT Euro-Centrum.
W jaki sposób odbywa się wejście kapitałowe, jak wygląda wsparcie finansowe dla zgłoszonego pomysłu, kiedy dostanę pieniądze na założenie spółki?
- Dokapitalizowanie dotyczy spółki, szczegółowe zasady inwestowania znajdują się w Regulaminie Inwestycyjnym dostępnym na stronie internetowej projektu. Wsparcie kapitałowe przekazywane jest na konto nowej spółki w momencie pozytywnej decyzji o jej utworzeniu z naszym udziałem. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania przyszłej spółki każdorazowo określi umowa o jej utworzeniu.