FAQ
Jaki jest terytorialny zakres realizacji projektu?
- Projekt swym zasięgiem obejmuje cały kraj, nie ma więc znaczenia, gdzie mieszka beneficjent. Ważne, aby było to terytorium RP.
Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach projektu?
- Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy zainteresowani założeniem firmy na bazie zgłoszonego do nas pomysłu. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest innowacyjność projektu, który nie może opierać się na technologiach przez pomysłodawcę (osobę fizyczną lub prawną) już wdrożonych i oferowanych na rynku.
Jak wygląda system wsparcia finansowego w ramach projektu?
- Wsparcie finansowe polega na dokapitalizowaniu nowozakładanej spółki, utworzonej w oparciu o innowacyjny pomysł, poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki. Maksymalny poziom zainwestowanego kapitału z Funduszu w jedną spółkę wynosi do 2 mln PLN. Wielkość akcji lub udziałów obejmowanych bądź nabywanych przez Park N-T w nowo tworzonej spółce nie może przekroczyć 75% akcji lub udziałów tej spółki. W szczególnych przypadkach możliwy jest udział dodatkowego inwestora/inwestorów w spółce w celu uzupełnienia kapitału.
Kiedy zaczyna się nabór wniosków i do kiedy jest prowadzony?
- Nie prowadzimy konkursu wniosków, nie przyznajemy punktów - zbieramy zgłoszenia od pomysłodawców i oceniamy wnioski, z którymi do nas przychodzą, pod kątem zgodności z naszym projektem oraz działaniem 3.1 POIG. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco.
Jakim wkładem do spółki muszę dysponować?
- Wkłady wspólników do spółki (Beneficjenta/Pomysłodawcy, Funduszu KdE i ewentualnych innych inwestorów) ustalane są każdorazowo indywidulanie w wyniku oszacowania potrzeb kapitałowych spółki oraz ustalenia struktury kapitałowej (tj. udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym). Przykładowo, jeżeli zapotrzebowanie spółki na kapitał oszacowane zostanie na 1 mln PLN, a Fundusz KdE zdecyduje się wesprzeć spółkę kwotą 0.6 mln PLN w zamian za 60% udział w kapitale zakładowym, Pomysłodawca musi zapewnić wkład o wartości 0.4 mln PLN stanowiący uzupełnienie struktury kapitałowej do 100%. Wkład beneficjenta może mieć charakter gotówkowy lub polegać również na wniesieniu do spółki wkładu niepieniężnego (tzw. aportu). W skład aportu, poza nieruchomościami lub rzeczami ruchomymi, mogą wchodzić prawa własności intelektualnej (majątkowe prawa autorskie do projektów, prototypów, specjalistycznej wiedzy techniczno-ekonomicznej, patenty, itp.) związane z pomysłem innowacyjnym. Każdorazowo badana jest zdolność aportowa, czyli właściwości, które warunkują wykorzystanie wkładu niepieniężnego w nowozakładanej spółce, tj. czy posiada wymagane właściwości: 1. zdolność bilansowa, tj. możliwość opisania, wycenienia wkładu i umieszczenia go w aktywach bilansu spółki (przyszłe prawdopodobne korzyści ekonomiczne spółki), 2. zbywalność, tj. możliwości przeniesienia przedmiotu wkładu na inną osobę, 3. przydatność i faktyczna dostępność wkładu dla spółki.
Czy składając wniosek do projektu „Kapitał dla energii”, wykluczam swój udział w innych projektach z UE?
- Uczestnictwo w projekcie „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” nie wyklucza uczestnictwa beneficjenta w innych projektach unijnych. Wykluczona jest natomiast możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z innych źródeł unijnych dla działań objętych wsparciem w ramach projektu (zakaz podwójnego finansowania). To oznacza, że w zakresie objętym realizacją projektu, beneficjent nie może ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł. Analogicznie, niemożliwym jest uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” dla działań, na które beneficjent uzyskał dofinansowanie z innych źródeł.
Jakie koszty jestem zobowiązany ponieść w fazie preinkubacji mojego pomysłu?
- W fazie preinkubacji wszelkie koszty ponosi PNT Euro-Centrum jako beneficjent dofinansowania. W ramach udzielonego wsparcia finansowane są badania merytoryczne pomysłu, mające potwierdzić jego racjonalność oraz innowacyjność, badania patentowe (czystości patentowej, zdolności ochronnej, stanu techniki, zdolności patentowej), przygotowanie biznesplanu oraz analiz finansowych, a także wycena aportu wnoszonego do spółki. W fazie preinkubacji pomysłodawca ma do swojej dyspozycji także pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy, wykorzystywane na cele realizacji projektu, udostępnione przez PNT Euro-Centrum.
W jaki sposób odbywa się wejście kapitałowe, jak wygląda wsparcie finansowe dla zgłoszonego pomysłu, kiedy dostanę pieniądze na założenie spółki?
- Dokapitalizowanie dotyczy spółki, szczegółowe zasady inwestowania znajdują się w Regulaminie Inwestycyjnym dostępnym na stronie internetowej projektu. Wsparcie kapitałowe przekazywane jest na konto nowej spółki w momencie pozytywnej decyzji o jej utworzeniu z naszym udziałem. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania przyszłej spółki każdorazowo określi umowa o jej utworzeniu.